top of page

תהליך עושות שימוש בפרקטיקות מותאמות להתמודדות עם טראומה המבוססות על מודלים טרנספורמטיביים של צדק לנשים שורדות. ערוצים אפשריים: שימועים פומביים, ועדות אמת, עדות בסלום, תרבות ואמנות (צילום, קולנוע, דרמה, ועוד), זימון הפוגע להקשיב לתביעה של הנפגעת, מפגש פוגע/נפגעת בהנחייה מקצועית, הגשת תלונה לאו"ם, ועוד).  

 

ביסוסו של שיח פמיניסטי כוללני אשר מתייחס לגורמים הפוליטיים של האלימות של גברים במובן: "האישי הוא פוליטי" - בניגוד לשיח המקובל והשולט בחברה המתייחס לשורדות כנפגעות יחידות ואל כל פגיעה כמקרה פרטי, ואינו רואה כי כל המעשים האלימים המגדריים נמצאים על אותו הרצף. 

שלבים - תובעת הצדק מובילה ומחליטה בכל שלב ובשלב

  • קבלת פנייה של נשים, בירור צרכים וציפיות

  • רישום התלונה/תלונות 

  • בניית מערך ליווי של צוות הטריבונל- פרטני ו/או קבוצתי

  • תיעוד "תביעת הצדק" (מצולמת/מוקלטת, בכתב) ותמלולה 

  • בחירה והכנה של ה"מגיבות-עדות (שופטות טיפוליות).

  • מיפוי א/נשים וגורמים מתוך מעגלי הפגיעה - ישירים ועקיפים 

  • הזמנתם לשימוע

תובעת הצדק 

האשה שפונה לטריבונל - מובילה את התהליך, מחליטה כל צעד וצעד יחד עם המלוות, בוחרת את המגיבות-עדות,

את מי לזמן ואת מידת החשיפה בעת השימוע ואחריו.

 

ערוצי צדק של הטריבונל  

ערוצי צדק העיקריים שלנו כוללים: "מרשם תלונות אלטרנטיבי", שימוע פומבי, טריבונל בסלון , זימון גורמים אשר לא הגנו, לא טיפלו ו/או לא מנעו את הפגיעה, כולל בתי ספר ומוסדות להשכלה גבוהה, יישובים וקהילות דתיות ורוחניות, שירותי רווחה, בריאות, חינוך ומשפט.

על פי רצון תובעת הצדק בטריבונל, ניתן לזמן פוגעים לקיום דיאלוג מונחה כולל הצגת תביעות ודרישה לשילומים. 

נולדים ומעוצבים בהובלת הפונות אלינו וכל הזמן מתפתחים כיוונים חדשים.

ערוצי דיאלוג.png

דיאלוג מונחה
עם הפוגע

תביעות צדק באומניות.png

הגשת תביעות
דרך אומנויות

צדק-על-גלגלים.png
שימועים ועדות אמת בתי דין עממים.png
מסד נתונים אלטרנטיבי.png

#כבר לא שקופות 
דיווח ורישום תלונות

טריבונל בסלון.png

טריבונל בסלון

bottom of page